Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.


przyjaźń-zawarta-w-dzieciństwie-to-jedyne-co-nie-umiera-wcześniej-ż-my
henryk mannprzyjaźńzawartadzieciństwietojedyneconieumierawcześniejniżmyprzyjaźń zawartazawarta ww dzieciństwieco nienie umieraumiera wcześniejwcześniej niżniż myprzyjaźń zawarta wzawarta w dzieciństwiedzieciństwie to jedyneco nie umieranie umiera wcześniejumiera wcześniej niżwcześniej niż myprzyjaźń zawarta w dzieciństwiew dzieciństwie to jedyneco nie umiera wcześniejnie umiera wcześniej niżumiera wcześniej niż myzawarta w dzieciństwie to jedyneco nie umiera wcześniej niżnie umiera wcześniej niż my

Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my.Przyjaźń zawarta przy kielichu jest nietrwała.Przyjaźń to jedyne spoiwo, które trzyma świat w kupie.Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej.