Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie.


przyjaciel-jest-jak-my-sami-ten-kto-może-przyjrzeć-ę-prawdziwemu-przyjacielowi-widzi-obraz-samego-siebie
cyceronprzyjacieljestjakmysamitenktomożeprzyjrzećsięprawdziwemuprzyjacielowiwidziobrazsamegosiebieprzyjaciel jestjest jakjak mymy samikto możemoże przyjrzećprzyjrzeć sięsię prawdziwemuprawdziwemu przyjacielowiwidzi obrazobraz samegosamego siebieprzyjaciel jest jakjest jak myjak my samikto może przyjrzećmoże przyjrzeć sięprzyjrzeć się prawdziwemusię prawdziwemu przyjacielowiwidzi obraz samegoobraz samego siebieprzyjaciel jest jak myjest jak my samikto może przyjrzeć sięmoże przyjrzeć się prawdziwemuprzyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowiwidzi obraz samego siebieprzyjaciel jest jak my samikto może przyjrzeć się prawdziwemumoże przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi

Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.Kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Kto jest zbyt wygodny, by samodzielnie myśleć i być sędzią samego siebie, ten poddaje się istniejącym zakazom, temu jest lekko.