Przyjaciel jest tą osobą, którą przyjemnie jest ci zobaczyć w drzwiach, kiedy całą twarz masz w pryszczach, straszny katar i gorączkę. Możesz mówić:


przyjaciel-jest-tą-osobą-którą-przyjemnie-jest-zobaczyć-w-drzwiach-kiedy-całą-twarz-masz-w-pryszczach-straszny-katar-i-gorączkę-możesz
pam brownprzyjacieljestosobąktórąprzyjemniezobaczyćdrzwiachkiedycałątwarzmaszpryszczachstrasznykatargorączkęmożeszmówićlepiejniewchodźalenadziejężepowienonsenswracajdołóżkanastawięwodęnaherbatęprzyjaciel jestjest tątą osobąktórą przyjemnieprzyjemnie jestjest cici zobaczyćzobaczyć ww drzwiachkiedy całącałą twarztwarz maszmasz ww pryszczachstraszny katarkatar ii gorączkęmożesz mówićlepiej nienie wchodźale maszmasz nadziejęże powiewracaj dodo łóżkanastawię wodęwodę nana herbatęprzyjaciel jest tąjest tą osobąktórą przyjemnie jestprzyjemnie jest cijest ci zobaczyćci zobaczyć wzobaczyć w drzwiachkiedy całą twarzcałą twarz masztwarz masz wmasz w pryszczachstraszny katar ikatar i gorączkęlepiej nie wchodźale masz nadziejęwracaj do łóżkanastawię wodę nawodę na herbatę

Tylko przyjaciel powie ci, że strzępią ci się nogawki, że masz twarz umazaną pastą do zębów albo że masz na nogach buty nie do pary. -Charlotte Gray
tylko-przyjaciel-powie-że-strzępią-ę-nogawki-że-masz-twarz-umazaną-pastą-do-zębów-albo-że-masz-na-nogach-buty-nie-do-pary
Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane
kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos:
cza­sem-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-masz-ochotę-krzyknąć-na cały-głos-ha­lo-ludzie-jes­tem-­­na- ale-nie możesz-bo wiesz-że każdy
Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać. -zingela
dzwo­nek-budzi­ka-nie brzmi-naj­bar­dziej-iry­tująco-kiedy-masz-cieka­wy-sen-ale-kiedy-masz-cieka­we-życie-iry­tuje bo przy­pomi­na