Przyjaciel jest tą osobą, którą przyjemnie jest ci zobaczyć w drzwiach, kiedy całą twarz masz w pryszczach, straszny katar i gorączkę. Możesz mówić:


przyjaciel-jest-tą-osobą-którą-przyjemnie-jest-zobaczyć-w-drzwiach-kiedy-całą-twarz-masz-w-pryszczach-straszny-katar-i-gorączkę-możesz
pam brownprzyjacieljestosobąktórąprzyjemniezobaczyćdrzwiachkiedycałątwarzmaszpryszczachstrasznykatargorączkęmożeszmówićlepiejniewchodźalenadziejężepowienonsenswracajdołóżkanastawięwodęnaherbatęprzyjaciel jestjest tątą osobąktórą przyjemnieprzyjemnie jestjest cici zobaczyćzobaczyć ww drzwiachkiedy całącałą twarztwarz maszmasz ww pryszczachstraszny katarkatar ii gorączkęmożesz mówićlepiej nienie wchodźale maszmasz nadziejęże powiewracaj dodo łóżkanastawię wodęwodę nana herbatęprzyjaciel jest tąjest tą osobąktórą przyjemnie jestprzyjemnie jest cijest ci zobaczyćci zobaczyć wzobaczyć w drzwiachkiedy całą twarzcałą twarz masztwarz masz wmasz w pryszczachstraszny katar ikatar i gorączkęlepiej nie wchodźale masz nadziejęwracaj do łóżkanastawię wodę nawodę na herbatę

Tylko przyjaciel powie ci, że strzępią ci się nogawki, że masz twarz umazaną pastą do zębów albo że masz na nogach buty nie do pary.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos: Cier­pisz, po­nieważ kochasz, wy­baczasz, wie­rzysz, masz nadzieję, która cię za­wodzi. To wszys­tko spra­wia, że cię ra­ni i sta­jesz się osobą uczu­ciową i wrażliwą. Jeśli nie chciałbyś cier­pieć, cze­mu byś to da­lej robił? Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać.