Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra.


przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
indygooprzyjacielzaw­szejest na wy­ciągnięcierękii pióraprzyjaciel zaw­szezaw­sze jest na wy­ciągnięciejest na wy­ciągnięcie rękiręki i pióraprzyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięciezaw­sze jest na wy­ciągnięcie rękijest na wy­ciągnięcie ręki i pióraprzyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie rękizaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióraprzyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra

Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki.Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo.Pa­radoks ludzkich is­tot - nie dos­trze­gamy nieba, które ma­my na wy­ciągnięcie ręki, a sięga­my po nie, kiedy jest już po­za zasięgiem.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki.Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca.