Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba.


przyjaciele-nie-dają-maskotek-ani-czekoladek-przynoszą-ciepłe-skarpetki-krem-który-właśnie-ę-skończyły-albo-słoiki-kiedy-robisz
pam brownprzyjacieleniedająmaskotekaniczekoladekprzynosząciepłeskarpetkikremktórywłaśniesięskończyłyalbosłoikikiedyrobiszprzetworywiedzączegonaprawdępotrzebaprzyjaciele nienie dajądają cici maskotekmaskotek aniani czekoladekprzynoszą ciepłeciepłe skarpetkiktóry właśniewłaśnie cisię skończyłyalbo słoikikiedy robiszrobisz przetworyprzyjaciele wiedzączego cici naprawdęnaprawdę potrzebaprzyjaciele nie dająnie dają cidają ci maskotekci maskotek animaskotek ani czekoladekprzynoszą ciepłe skarpetkiktóry właśnie ciwłaśnie ci sięci się skończyłykiedy robisz przetworyczego ci naprawdęci naprawdę potrzeba

Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.Przyjaciele nie oczekują od ciebie, że będziesz idealny. Tak naprawdę, są niezmiernie zaskoczeni, gdy okazuje się, że taki jesteś.Czy strach powstrzymał kiedy mężczyznę albo kobietę od zdobycia tego, czego naprawdę pragnęli?Najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele.Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano.