Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.


przyjaciele-to-nasi-najbliż-którzy-dobrze-wiedzą-co-dla-nas-znaczy-życie-którzy-czują-do-nas-to-co-sami-czujemy-do-siebie-którzy-są-z-nami-w
henry alonzo myersprzyjacieletonasinajbliżsiktórzydobrzewiedzącodlanasznaczyżycieczujądotosamiczujemysiebienamitryumfieklęsceuwalniająodsmutkunaszejsamotnościnasi najbliżsiktórzy dobrzedobrze wiedząco dladla nasnas znaczyznaczy życiektórzy czujączują dodo nasco samisami czujemyczujemy dodo siebiektórzy sąz naminami ww tryumfietryumfie ii klęscektórzy uwalniająuwalniają nasnas odod smutkusmutku naszejnaszej samotnościprzyjaciele to nasiktórzy dobrze wiedząco dla nasdla nas znaczynas znaczy życiektórzy czują doczują do nasco sami czujemysami czujemy doczujemy do siebiektórzy są zsą z namiz nami wnami w tryumfiew tryumfie itryumfie i klęscektórzy uwalniają nasuwalniają nas odnas od smutkuod smutku naszejsmutku naszej samotności

Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych. -Magdalena Samozwaniec
przebaczamy-łatwo-tym-którzy-nas-nudzą-ale-nigdy-tym-którzy-nas-uważają-za-nudnych
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Zwykliśmy nienawidzić tych, którzy znajdują dla siebie szczęście w tym, co nas martwi. -Wincenty Ignacy Marewicz
zwykliśmy-nienawidzić-tych-którzy-znajdują-dla-siebie-szczęście-w-tym-co-nas-martwi
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują