Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.


przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz
anonimprzyjemnośćdojrzewatylkowtedygdysiępamiętatyhmanmówisztakjakbyprzyjemnośćbyłajednąpamięćinnątojestjednarzeczprzyjemność dojrzewadojrzewa tylkotylko wtedygdy sięją pamiętamówisz takjakby przyjemnośćprzyjemność byłabyła jednąpamięć innąjest jednajedna rzeczprzyjemność dojrzewa tylkodojrzewa tylko wtedygdy się jąsię ją pamiętajakby przyjemność byłaprzyjemność była jednąa pamięć innąa to jestjest jedna rzeczprzyjemność dojrzewa tylko wtedygdy się ją pamiętajakby przyjemność była jednąa to jest jednaa to jest jedna rzecz

Pochwa­lić jedną rzecz to nie znaczy potępić inną. -Joanne Greenberg
pochwa­lić-jedną-rzecz-to nie znaczy-potępić-inną
Komisja to zespół, który tylko wtedy jest w stanie coś zdziałać, gdy składa się z trzech osób, z których jedna jest chora, a druga nieobecna. -Anonim
komisja-to-zespół-który-tylko-wtedy-jest-w-stanie-coś-zdziałać-gdy-składa-ę-z-trzech-osób-z-których-jedna-jest-chora-a-druga-nieobecna
Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg. -Stanisław Jerzy Lec
naród-może-mieć-jedną-duszę-jedno-serce-jedną-pierś-którą-nadstawia-ale-biada-gdy-tylko-jeden-mózg
Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią. -Oscar Wilde
tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm. -Tristan Bernard
jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm