Przyjemności są zawsze niepraktyczne; mogą nie prowadzić nas do żadnej nagrody, same bowiem są nagrodą.


przyjemnoś-są-zawsze-niepraktyczne-mogą-nie-prowadzić-nas-do-żadnej-nagrody-same-bowiem-są-nagrodą
hans selyeprzyjemnościzawszeniepraktycznemogąnieprowadzićnasdożadnejnagrodysamebowiemnagrodąprzyjemności sąsą zawszezawsze niepraktycznemogą nienie prowadzićprowadzić nasnas dodo żadnejżadnej nagrodysame bowiembowiem sąsą nagrodąprzyjemności są zawszesą zawsze niepraktycznemogą nie prowadzićnie prowadzić nasprowadzić nas donas do żadnejdo żadnej nagrodysame bowiem sąbowiem są nagrodąprzyjemności są zawsze niepraktycznemogą nie prowadzić nasnie prowadzić nas doprowadzić nas do żadnejnas do żadnej nagrodysame bowiem są nagrodąmogą nie prowadzić nas donie prowadzić nas do żadnejprowadzić nas do żadnej nagrody

Gdyby się było zawsze szczęśliwym, nie sprawiałoby to żadnej przyjemności.Wielkie nagrody skłaniają nas do korzystania z nich, bynajmniej zaś nie do spełniania życzeń tego, kto nas wynagradza.Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.Doświadczenie nauczyło mnie, że uczciwość i zdradzanie własnych uczuć mogą prowadzić tylko do jednego - do katastrofy.Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam bogactwa, którym mógłbym go obdarzyć. Jeśli będzie wiedział, że jestem szczęśliwy mogąc go kochać, nie będzie pragnął żadnej innej nagrody.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.