Przypływa­mi wznoszę się rozmemłana pul­sującą roz­bi­jasz o rozkosz żądzą roz­pa­sana toczę się ekstazą obi­jam o kan­ty pragnień tęsknotą lędźwi skowyczę za­gar­niam odpływając, chłonę rozedrgana i mało mi Ciebie, kochany...


przypływa­mi-wznoszę-ę-rozmemłana-pul­sującą-roz­bi­jasz-o rozkosz-żądzą-roz­pa­sana-toczę ę-ekstazą-obi­jam-o kan­ty-pragnień
amaprzypływa­miwznoszęsięrozmemłanapul­sującąroz­bi­jaszo rozkoszżądząroz­pa­sanatoczę sięekstaząobi­jamo kan­typragnieńtęsknotąlędźwiskowyczęza­gar­niamodpływającchłonęrozedrganamałomi ciebiekochanyprzypływa­mi wznoszęwznoszę sięsię rozmemłanarozmemłana pul­sującąpul­sującą roz­bi­jaszroz­bi­jasz o rozkoszo rozkosz żądzążądzą roz­pa­sanaroz­pa­sana toczę siętoczę się ekstaząekstazą obi­jamobi­jam o kan­tyo kan­ty pragnieńpragnień tęsknotątęsknotą lędźwilędźwi skowyczęskowyczę za­gar­niamza­gar­niam odpływającchłonę rozedrganarozedrgana ii małomało mi ciebieprzypływa­mi wznoszę sięwznoszę się rozmemłanasię rozmemłana pul­sującąrozmemłana pul­sującą roz­bi­jaszpul­sującą roz­bi­jasz o rozkoszroz­bi­jasz o rozkosz żądząo rozkosz żądzą roz­pa­sanażądzą roz­pa­sana toczę sięroz­pa­sana toczę się ekstazątoczę się ekstazą obi­jamekstazą obi­jam o kan­tyobi­jam o kan­ty pragnieńo kan­ty pragnień tęsknotąpragnień tęsknotą lędźwitęsknotą lędźwi skowyczęlędźwi skowyczę za­gar­niamskowyczę za­gar­niam odpływającchłonę rozedrgana irozedrgana i małoi mało mi ciebie

spi­jam-miłość-z ciebie-ągle-mi tak-ło-wciąż-niena­syco­ny-łaknę-więcej-kro­pel-twej-roz­koszy-dla-ukochanej-mp 
roz­szerzo­ne źrenice pożądanie ta­niec zmysłów przyjemność jed­ność istot rozkosz apo­geum doznań ekstaza półuśmiech spełnienie  -mydreams
roz­szerzo­ne-źrenice-pożądanie-­niec-zmysłów-przyjemność-jed­ność-istot-rozkosz-apo­geum-doznań-ekstaza-półuśmiech-spełnienie