Przyszła nocą Nie wiedząc gdzie i po co Pu­ka do drzwi Chce się rozgościć Jak­by u siebie była Mówię : Jes­teś Cierpienie Mówi : Jes­tem Miłość 


przyszła-nocą-nie-wiedząc-gdzie-i po co-pu­ka-do drzwi-chce ę-rozgość-jak­by-u siebie-była-mówię- jes­teś-cierpienie-mówi
genaprzyszłanocąniewiedzącgdziei po copu­kado drzwichce sięrozgościćjak­byu siebiebyłamówię jes­teścierpieniemówi jes­temmiłość przyszła nocąnocą nienie wiedzącwiedząc gdziegdzie i po coi po co pu­kapu­ka do drzwido drzwi chce sięchce się rozgościćrozgościć jak­byjak­by u siebieu siebie byłabyła mówię jes­teś cierpieniecierpienie mówi jes­tem miłość przyszła nocą nienocą nie wiedzącnie wiedząc gdziewiedząc gdzie i po cogdzie i po co pu­kai po co pu­ka do drzwipu­ka do drzwi chce siędo drzwi chce się rozgościćchce się rozgościć jak­byrozgościć jak­by u siebiejak­by u siebie byłau siebie była mówię jes­teś cierpienie mówiprzyszła nocą nie wiedzącnocą nie wiedząc gdzienie wiedząc gdzie i po cowiedząc gdzie i po co pu­kagdzie i po co pu­ka do drzwii po co pu­ka do drzwi chce siępu­ka do drzwi chce się rozgościćdo drzwi chce się rozgościć jak­bychce się rozgościć jak­by u siebierozgościć jak­by u siebie byłajak­by u siebie była mówięprzyszła nocą nie wiedząc gdzienocą nie wiedząc gdzie i po conie wiedząc gdzie i po co pu­kawiedząc gdzie i po co pu­ka do drzwigdzie i po co pu­ka do drzwi chce sięi po co pu­ka do drzwi chce się rozgościćpu­ka do drzwi chce się rozgościć jak­bydo drzwi chce się rozgościć jak­by u siebiechce się rozgościć jak­by u siebie byłarozgościć jak­by u siebie była mówię

Gdzie jes­teś, gdy jes­tem smut­na? Co ro­bisz, gdy płaczę, bo tęsknię? Cze­kam, aż na­piszesz tak niez­nośnie długo. Chcę Ciebie przy mnie. Chcę siebie we­sołej. Gdzie jes­teś, gdy Cię potrzebuję? - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce