Przyszła wiel­ka i ra­dos­na, zos­ta­wiła po so­bie łez wo­dos­pad i bra­ku nerwów posmak.


przyszła-wiel­ka-i ra­­na-zos­­wiła-po so­bie-łez-wo­­pad-i bra­ku-nerwów-posmak
szajbussprzyszławiel­kai ra­dos­nazos­ta­wiłapo so­biełezwo­dos­padi bra­kunerwówposmakprzyszła wiel­kawiel­ka i ra­dos­nazos­ta­wiła po so­biepo so­bie łezłez wo­dos­padwo­dos­pad i bra­kui bra­ku nerwównerwów posmakprzyszła wiel­ka i ra­dos­nazos­ta­wiła po so­bie łezpo so­bie łez wo­dos­padłez wo­dos­pad i bra­kuwo­dos­pad i bra­ku nerwówi bra­ku nerwów posmakzos­ta­wiła po so­bie łez wo­dos­padpo so­bie łez wo­dos­pad i bra­kułez wo­dos­pad i bra­ku nerwówwo­dos­pad i bra­ku nerwów posmakzos­ta­wiła po so­bie łez wo­dos­pad i bra­kupo so­bie łez wo­dos­pad i bra­ku nerwówłez wo­dos­pad i bra­ku nerwów posmak

Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015} Ra­dos­ne serce Woła przyszła dru­ga jej Połowa duszy.Cza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich.przyszła miłość trze­ba było się podzielić ona dos­tała dom on swo­je czte­ry litery.Bra­ku wyob­raźni nie zastąpi dos­ko­nała technika.El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado.