Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku.


przyszłość-jest chaotyczna-i niepew­na-gdyż-chaos-i niepew­ność-tkwi-w ­mym-człowieku
antoni kępińskiprzyszłośćjest chaotycznai niepew­nagdyżchaosi niepew­nośćtkwiw sa­mymczłowiekuprzyszłość jest chaotycznajest chaotyczna i niepew­nagdyż chaoschaos i niepew­nośći niepew­ność tkwitkwi w sa­mymw sa­mym człowiekuprzyszłość jest chaotyczna i niepew­nagdyż chaos i niepew­nośćchaos i niepew­ność tkwii niepew­ność tkwi w sa­mymtkwi w sa­mym człowiekugdyż chaos i niepew­ność tkwichaos i niepew­ność tkwi w sa­mymi niepew­ność tkwi w sa­mym człowiekugdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mymchaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku

Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból.Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił.Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa...- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.