Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy.


przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
karol mayprzyszłośćjest jak książkaktórej do­tychczasnie czytaliśmyprzyszłość jest jak książkajest jak książka której do­tychczasktórej do­tychczas nie czytaliśmyprzyszłość jest jak książka której do­tychczasjest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmyprzyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy

Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać.Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Małżeństwo jest książką, której pierwszy rozdział jest poezją, pozostałe prozą.Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Przyszłość jest zaw­sze trochę chwiej­na. Do­wol­ny dro­biazg, jak upa­dek płata śniegu al­bo upuszcze­nie niewłaści­wego rodza­ju łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścieżkę. Al­bo nie.