Przyszłość należy do lwów, które umieją się śmiać.


przyszłość-należy-do-lwów-które-umieją-ę-śmiać
zaratustraprzyszłośćnależydolwówktóreumiejąsięśmiaćprzyszłość należynależy dodo lwówktóre umiejąumieją sięsię śmiaćprzyszłość należy donależy do lwówktóre umieją sięumieją się śmiaćprzyszłość należy do lwówktóre umieją się śmiać

Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni.Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni.Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.Cudowne są usposobienia, kiedy umieją mimo klęsk życiowych i żywiołowych zachować tę poziomkową świeżość odczuwania, która pozwala się śmiać i bawić.Świat należy do entuzjastów, którzy umieją zachować zimną krew.