Przyszłość. Próbu­jemy na­dać jej kształt nie mając pojęcia czym jest  i czy is­tnieje w ogóle.


przyszłość-próbu­jemy na­dać-jej-kształt-nie-mając-pojęcia-czym-jest -i-czy-is­tnieje-w ogó
thrillofitprzyszłośćpróbu­jemy na­daćjejkształtniemającpojęciaczymjest czyis­tniejew ogólepróbu­jemy na­dać jejjej kształtkształt nienie mającmając pojęciapojęcia czymczym jest jest  ii czyczy is­tniejeis­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształtjej kształt niekształt nie mającnie mając pojęciamając pojęcia czympojęcia czym jest czym jest  ijest  i czyi czy is­tniejeczy is­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształt niejej kształt nie mająckształt nie mając pojęcianie mając pojęcia czymmając pojęcia czym jest pojęcia czym jest  iczym jest  i czyjest  i czy is­tniejei czy is­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształt nie mającjej kształt nie mając pojęciakształt nie mając pojęcia czymnie mając pojęcia czym jest mając pojęcia czym jest  ipojęcia czym jest  i czyczym jest  i czy is­tniejejest  i czy is­tnieje w ogóle

- Czym według ciebie jest wojna? - To wal­ka o ideały, bo­hater­skie czy­ny i odwaga. - Nie masz o niczym pojęcia. Woj­na to strach. Strach i krew.Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo.Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość.Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...... Ta­kie są efek­ty, gdy próbu­jemy myśleć na siłę.Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści