Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra.


przyz­na­nie ę-do kłam­stwa-jest trud­ne-ale jeszcze-trud­niej-przychodzi-mi znosze­nie-obojętnoś-i niedo­cenienia-jej-przez-tych
dooorotisprzyz­na­nie siędo kłam­stwajest trud­neale jeszczetrud­niejprzychodzimi znosze­nieobojętnościi niedo­cenieniajejprzeztychdlaktórychpod­dałam sięniesa­mowi­temutru­dowiw wy­jawieniupraw­dytyl­ko dlaichdobraprzyz­na­nie się do kłam­stwado kłam­stwa jest trud­neale jeszcze trud­niejtrud­niej przychodziprzychodzi mi znosze­niemi znosze­nie obojętnościobojętności i niedo­cenieniai niedo­cenienia jejjej przezprzez tychdla którychktórych pod­dałam siępod­dałam się niesa­mowi­temuniesa­mowi­temu tru­dowitru­dowi w wy­jawieniuw wy­jawieniu praw­dytyl­ko dla ichich dobraprzyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­neale jeszcze trud­niej przychodzitrud­niej przychodzi mi znosze­nieprzychodzi mi znosze­nie obojętnościmi znosze­nie obojętności i niedo­cenieniaobojętności i niedo­cenienia jeji niedo­cenienia jej przezjej przez tychdla których pod­dałam sięktórych pod­dałam się niesa­mowi­temupod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowiniesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniutru­dowi w wy­jawieniu praw­dytyl­ko dla ich dobra

W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze. -Władysław Grzeszczyk
w miłoś-trud­no-jest da­wać-te­mu-kto-nie chce-brać-ale-jeszcze-trud­niej- te­mu-kto-tyl­ko-bierze
By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest. -AreK
by­cie-kre­tynem-to nic-trud­ne­go-naj­trud­niej-jest przyz­nać-so­bie-że ę-nim-jest
Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć