Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.


przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze
opuszczonaprzyz­wycza­jenieczęstosa­mode­cydu­jeo tymco dlanasnajlepszeczęsto sa­mosa­mo de­cydu­jede­cydu­je o tymo tym co dlaco dla nasnas najlepszeczęsto sa­mo de­cydu­jesa­mo de­cydu­je o tymde­cydu­je o tym co dlao tym co dla nasco dla nas najlepszeczęsto sa­mo de­cydu­je o tymsa­mo de­cydu­je o tym co dlade­cydu­je o tym co dla naso tym co dla nas najlepszeczęsto sa­mo de­cydu­je o tym co dlasa­mo de­cydu­je o tym co dla nasde­cydu­je o tym co dla nas najlepsze

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda.