Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia.


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
cyceronprzyz­wycza­jeniedo tru­duspra­wiaże łat­wiejzno­simycierpieniaprzyz­wycza­jenie do tru­dudo tru­du spra­wiaże łat­wiej zno­simyzno­simy cierpieniaprzyz­wycza­jenie do tru­du spra­wiaże łat­wiej zno­simy cierpienia

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.