Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
cyceronprzyz­wycza­jeniejest drugąna­turączłowiekaprzyz­wycza­jenie jest drugąjest drugą na­turąna­turą człowiekaprzyz­wycza­jenie jest drugą na­turąjest drugą na­turą człowiekaprzyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka

Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.) Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.