Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda.


przyz­wycza­jenie-obyczaj-i zwyczaj-są moc­niej­sze-ż-prawda
françois-marie arouet de voltaire (wolter)przyz­wycza­jenieobyczaji zwyczajsą moc­niej­szeniżprawdaobyczaj i zwyczaji zwyczaj są moc­niej­szesą moc­niej­sze niżniż prawdaobyczaj i zwyczaj są moc­niej­szei zwyczaj są moc­niej­sze niżsą moc­niej­sze niż prawdaobyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niżi zwyczaj są moc­niej­sze niż prawdaobyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.