Przyzwoity człowiek nie chce pełnić zawodu Szpiega i Donosiciela; człowiek niegodziwy bardzo chętnie bierze się za to rzemiosło i w ten sposób staje się użyteczny, czasami nawet niezbędny.


przyzwoity-człowiek-nie-chce-pełć-zawodu-szpiega-i-donosiciela-człowiek-niegodziwy-bardzo-chętnie-bierze-ę-za-to-rzemiosło-i-w-ten-sposób
pierre bayleprzyzwoityczłowiekniechcepełnićzawoduszpiegadonosicielaniegodziwybardzochętniebierzesięzatorzemiosłotensposóbstajeużytecznyczasaminawetniezbędnyprzyzwoity człowiekczłowiek nienie chcechce pełnićpełnić zawoduzawodu szpiegaszpiega ii donosicielaczłowiek niegodziwyniegodziwy bardzobardzo chętniechętnie bierzebierze sięsię zarzemiosło iw tenten sposóbsposób stajestaje sięsię użytecznyczasami nawetnawet niezbędnyprzyzwoity człowiek nieczłowiek nie chcenie chce pełnićchce pełnić zawodupełnić zawodu szpiegazawodu szpiega iszpiega i donosicielaczłowiek niegodziwy bardzoniegodziwy bardzo chętniebardzo chętnie bierzechętnie bierze siębierze się zaza to rzemiosłorzemiosło i wi w tenw ten sposóbten sposób stajesposób staje sięstaje się użytecznyczasami nawet niezbędny

Dziennikarzem staje się człowiek z reguły w ten sposób, że z młodzieńczego braku doświadczenia napisze coś do prasy. -Karel Capek
dziennikarzem-staje-ę-człowiek-z-reguły-w-ten-sposób-że-z-młodzieńczego-braku-doświadczenia-napisze-coś-do-prasy
Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny. -Kartezjusz
każdy-człowiek-jest-zobowiązany-przyczyniać-ę-ile-w-jego-mocy-do-dobra-drugich-i-zaiste-nic-nie-jest-wart-ten-kto-nikomu-nie-jest-użyteczny
Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. -Jerzy Drobnik
gdy-człowiek-chce-być-bogiem-zabija-w-sobie-człowieka-i-nie-zmieniając-ę-w-boga-staje-ę-zwierzęciem
Znamienne, że ten kto najgłośniej domaga się swobody - nie bardzo chętnie ją znosi. -Philip Chesterfield
znamienne-że-ten-kto-najgłośniej-domaga-ę-swobody-nie-bardzo-chętnie-ją-znosi