Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj.


psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
samuel adalbergpsagłas­kajaleki­jaz rękinie puszczajpsa głas­kajale ki­jaki­ja z rękiz ręki nie puszczajale ki­ja z rękiki­ja z ręki nie puszczajale ki­ja z ręki nie puszczaj

głas­kaj po­wieki przy­dymione Twoim spoj­rze­niem głas­kaj kąci­ki warg cze­kające na Two­je głas­kaj przes­trzeń między 3 a 4 żebrem, która pa­mięta Twój palec głas­kaj lędźwie le­we, sprag­nione Twych zim­nych dłoni głas­kaj duszę mą skrytą głębo­ko pod Twoją Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki...Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty.