Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo.


psychiat­ra-to fa­cet-który-za­daje- wiele-kosztow­nych-py­ń-ja­kie-two­ja-żona-za­daje- za darmo
samuel beckettpsychiat­rato fa­cetktóryza­dajeci wielekosztow­nychpy­tańja­kietwo­jażonaci za darmopsychiat­ra to fa­cetktóry za­dajeza­daje ci wieleci wiele kosztow­nychkosztow­nych py­tańja­kie two­jatwo­ja żonażona za­dajeza­daje ci za darmoktóry za­daje ci wieleza­daje ci wiele kosztow­nychci wiele kosztow­nych py­tańja­kie two­ja żonatwo­ja żona za­dajeżona za­daje ci za darmoktóry za­daje ci wiele kosztow­nychza­daje ci wiele kosztow­nych py­tańja­kie two­ja żona za­dajetwo­ja żona za­daje ci za darmoktóry za­daje ci wiele kosztow­nych py­tańja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo

Przy­jaciel: człowiek, który nie sprze­daje się za darmo.Psychiatra to facet, który zadaje ci wiele kosztownych pytań, jakie twoja żona zadaje ci za darmo.Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.Po­ra zacząć od no­wa, spo­koj­nie. Bez niepot­rzeb­nych myśli. Z jed­nym py­taniem. Czy wrócę kiedyś tam, gdzie wszys­tko wy­daje się piękniej­sze? I w tej sa­mej chwi­li, w której so­bie to py­tanie za­daje, już znam odpowiedź.Życie by­wa cza­sem bar­dzo kosztow­ne, to śmierć można dos­tać za darmo.Kiedy mu­simy do­konać wy­boru, wy­daje nam sie, że wy­biera­my naj­le­piej spośród możli­wych. I nies­te­ty, do­piero z biegiem cza­su, zauważamy ja­kie wiele dróg w tym mo­men­cie na zaw­sze zamknęliśmy.