Psychoanaliza jest tą psychiczną chorobą, za której terapię się uważa.


psychoanaliza-jest-tą-psychiczną-chorobą-za-której-terapię-ę-uważa
karl krauspsychoanalizajestpsychicznąchorobązaktórejterapięsięuważapsychoanaliza jestjest tątą psychicznąpsychiczną chorobąza którejktórej terapięterapię sięsię uważapsychoanaliza jest tąjest tą psychicznątą psychiczną chorobąza której terapięktórej terapię sięterapię się uważapsychoanaliza jest tą psychicznąjest tą psychiczną chorobąza której terapię sięktórej terapię się uważapsychoanaliza jest tą psychiczną chorobąza której terapię się uważa

Psychoana­liza jest tą psychiczną cho­robą, za której te­rapię się uważa.Urojenie jest ułudą, wedle której uważa się przedstawienie rzeczy za równoważne z rzeczą samą.Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje.Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami.