Pszczółka bzy­kanie wokół przędzie i skacze z brat­ka na bzu kwiatek cie­szy się bar­tnik – kwar­ta miodu będzie a ona tyl­ko po per­fu­my w kolędzie.


pszczółka-bzy­kanie-wokół-przędzie-i-skacze-z brat­ka-na bzu-kwiatek-cie­szy ę-bar­tnik- kwar­-miodu-będzie-a-ona-tyl­ko
prajaszczurpszczółkabzy­kaniewokółprzędzieskaczez brat­kana bzukwiatekcie­szy siębar­tnik– kwar­tamiodubędzieonatyl­kopo per­fu­myw kolędziepszczółka bzy­kaniebzy­kanie wokółwokół przędzieprzędzie ii skaczeskacze z brat­kaz brat­ka na bzuna bzu kwiatekkwiatek cie­szy sięcie­szy się bar­tnikbar­tnik – kwar­ta– kwar­ta miodumiodu będzieona tyl­kotyl­ko po per­fu­mypo per­fu­my w kolędziepszczółka bzy­kanie wokółbzy­kanie wokół przędziewokół przędzie iprzędzie i skaczei skacze z brat­kaskacze z brat­ka na bzuz brat­ka na bzu kwiatekna bzu kwiatek cie­szy siękwiatek cie­szy się bar­tnikcie­szy się bar­tnik – kwar­tabar­tnik – kwar­ta miodu– kwar­ta miodu będziebędzie a onaa ona tyl­koona tyl­ko po per­fu­mytyl­ko po per­fu­my w kolędzie

Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha.Mieli bar­dzo pros­ty plan: być ra­zem do końca życia. Plan, co do które­go wszys­cy z ich kręgu zgodzi­liby się, że jest jak naj­bar­dziej real­ny. By­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi, kochan­ka­mi i brat­ni­mi dusza­mi i wszys­cy uważali, że by­cie ra­zem jest ich przez­nacze­niem. Ale tak się złożyło, że pew­ne­go dnia przez­nacze­nie zmieniło zdanie.Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.- Będzie kiedyś dobrze? - Oczy­wiście, że będzie! Ale im bar­dziej na to cze­kamy... tym cze­kanie sta­je się mo­zol­niej­sze, czas stoi w miej­scu - a prze­cież wiemy, ze czas nie chodzi nig­dy spać.Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Ry­cerz ro­man­tyk z Ca­melo­tu miłośnik mo­tylich lotów tu­lił wędrow­ne kwiat­ki i brat­ki - z miłości do miodu ćwiartki nim py­lił był w sta­nie odlotu.