Pu­kam do Ciebie od lat De­likat­nie jak let­ni wiatr Co roz­wiewa dmuchawce Roz­nosząc ba­bie lato Po­dob­no krop­la drąży skalę Lecz prze­cież ser­ce Twoje Nie jest z kamienia I rozpływam się po osierdziu Chciałbym cza­sem być burzą Zro­bić za­mieć, bić gradem Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem 


pu­kam-do ciebie-od lat-de­likat­nie-jak let­-wiatr-co-roz­wiewa-dmuchawce-roz­nosząc-ba­bie-lato-po­dob­no-krop­-drąży-skalę-lecz
szpiekpu­kamdo ciebieod latde­likat­niejak let­niwiatrcoroz­wiewadmuchawceroz­noszącba­bielatopo­dob­nokrop­ladrążyskalęleczprze­cieżser­cetwojeniejest z kamieniarozpływam siępo osierdziuchciałbymcza­sembyćburzązro­bićza­miećbićgrademuderzyćpioru­nemz jas­ne­goniebanies­te­tynie jes­temzeusem pu­kam do ciebiedo ciebie od latod lat de­likat­niede­likat­nie jak let­nijak let­ni wiatrwiatr coco roz­wiewaroz­wiewa dmuchawcedmuchawce roz­noszącroz­nosząc ba­bieba­bie latolato po­dob­nopo­dob­no krop­lakrop­la drążydrąży skalęskalę leczlecz prze­cieżprze­cież ser­ceser­ce twojetwoje nienie jest z kamieniajest z kamienia ii rozpływam sięrozpływam się po osierdziupo osierdziu chciałbymchciałbym cza­semcza­sem byćbyć burząburzą zro­bićzro­bić za­miećbić grademgradem uderzyćuderzyć pioru­nempioru­nem z jas­ne­goz jas­ne­go niebanieba leczlecz nies­te­tynies­te­ty nie jes­temnie jes­tem zeusem pu­kam do ciebie od latdo ciebie od lat de­likat­nieod lat de­likat­nie jak let­nide­likat­nie jak let­ni wiatrjak let­ni wiatr cowiatr co roz­wiewaco roz­wiewa dmuchawceroz­wiewa dmuchawce roz­noszącdmuchawce roz­nosząc ba­bieroz­nosząc ba­bie latoba­bie lato po­dob­nolato po­dob­no krop­lapo­dob­no krop­la drążykrop­la drąży skalędrąży skalę leczskalę lecz prze­cieżlecz prze­cież ser­ceprze­cież ser­ce twojeser­ce twoje nietwoje nie jest z kamienianie jest z kamienia ijest z kamienia i rozpływam sięi rozpływam się po osierdziurozpływam się po osierdziu chciałbympo osierdziu chciałbym cza­semchciałbym cza­sem byćcza­sem być burząbyć burzą zro­bićburzą zro­bić za­miećbić gradem uderzyćgradem uderzyć pioru­nemuderzyć pioru­nem z jas­ne­gopioru­nem z jas­ne­go niebaz jas­ne­go nieba lecznieba lecz nies­te­tylecz nies­te­ty nie jes­temnies­te­ty nie jes­tem zeusem