Pucu! pucu! chlastu! chlastu! Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe.


pucu-pucu-chlastu-chlastu-nie-mam-rączek-jedenastu-tylko-mam-dwie-rączki-łe-lecz-do-prania-doskonałe
maria konopnickapucupucuchlastuniemamrączekjedenastutylkodwierączkimałeleczdopraniadoskonałenie mammam rączekrączek jedenastutylko mammam dwiedwie rączkirączki małelecz dodo praniaprania doskonałenie mam rączekmam rączek jedenastutylko mam dwiemam dwie rączkidwie rączki małelecz do praniado prania doskonałenie mam rączek jedenastutylko mam dwie rączkimam dwie rączki małelecz do prania doskonałetylko mam dwie rączki małe

możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota, nie mam pewności co do Wszechświata.Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Mam uśmiech po brze­gi ust wy­pełniony goryczą i niemym szeptem, choć chciałabym krzyczeć... Mam oczy, w których głębo­ko za szkla­nym płaszczem kry­je się nikłe, ale wciąż żywe światło... I mam serce szczel­nie zamknięte. Lecz pod skorupą wciąż ciepła krew płynie cze­kając na jutro...