Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią.


punkt-spotkania-woli-człowieka-i-woli-boga-jest-właśnie-tym-co-nazywamy-materią
henri bergsonpunktspotkaniawoliczłowiekabogajestwłaśnietymconazywamymateriąpunkt spotkaniaspotkania woliwoli człowiekaczłowieka ii woliwoli bogaboga jestjest właśniewłaśnie tymco nazywamynazywamy materiąpunkt spotkania wolispotkania woli człowiekawoli człowieka iczłowieka i wolii woli bogawoli boga jestboga jest właśniejest właśnie tymco nazywamy materiąpunkt spotkania woli człowiekaspotkania woli człowieka iwoli człowieka i woliczłowieka i woli bogai woli boga jestwoli boga jest właśnieboga jest właśnie tympunkt spotkania woli człowieka ispotkania woli człowieka i woliwoli człowieka i woli bogaczłowieka i woli boga jesti woli boga jest właśniewoli boga jest właśnie tym

umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu.Im doskonalszy jest przejaw woli, tym bardziej jawne staje się też cierpienie.Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim.Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia.Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.