pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę? 


pus­te-życie-masz-i-ko­mu- dasz-sko­ro-nikt-go nie zechce-ka­mien­na-twarz-os­chły-głos-które­go-nikt-nie słucha-i-ten-cichy-szloch
wesolutka214pus­teżyciemaszko­muje daszsko­roniktgo nie zechceka­mien­natwarzos­chłygłosktóre­gonie słuchatencichyszlochnocądo pluszo­wegouchażyciebezwadulożonykażdydzieńideal­niepo dra­biniesuk­cesówmknieszuda­jeszwieszcze­gochceszpieniądzeto nie wszystkoczyzdążyszto pojąćw porę pus­te życieżycie maszi ko­muko­mu je daszje dasz sko­rosko­ro niktnikt go nie zechceka­mien­na twarzos­chły głosgłos które­goktóre­go niktnikt nie słuchanie słucha ii tenten cichycichy szlochszloch nocąnocą do pluszo­wegodo pluszo­wego uchaucha pus­tepus­te życiebez wadwad ulożonyulożony każdykażdy dzieńdzień ideal­nieideal­nie po dra­biniepo dra­binie suk­cesówsuk­cesów mknieszmkniesz uda­jeszwiesz cze­gocze­go chceszchcesz pieniądzepieniądze to nie wszystkoczy zdążyszzdążysz to pojąćpus­te życie maszi ko­mu je daszko­mu je dasz sko­roje dasz sko­ro niktsko­ro nikt go nie zechceos­chły głos które­gogłos które­go niktktóre­go nikt nie słuchanikt nie słucha inie słucha i teni ten cichyten cichy szlochcichy szloch nocąszloch nocą do pluszo­wegonocą do pluszo­wego uchado pluszo­wego ucha pus­teucha pus­te życiebez wad ulożonywad ulożony każdyulożony każdy dzieńkażdy dzień ideal­niedzień ideal­nie po dra­binieideal­nie po dra­binie suk­cesówpo dra­binie suk­cesów mknieszsuk­cesów mkniesz uda­jeszwiesz cze­go chceszcze­go chcesz pieniądzechcesz pieniądze to nie wszystkoczy zdążysz to pojąć