Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści


pus­te-słowa-lu­bią-wy­pełniać-us­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
riderpus­tesłowalu­biąwy­pełniaćus­tacyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzez­nacze­niapus­te słowasłowa lu­biąlu­bią wy­pełniaćwy­pełniać us­taz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przez­nacze­niapus­te słowa lu­biąsłowa lu­bią wy­pełniaćlu­bią wy­pełniać us­taz cyk­lu po­wieścipus­te słowa lu­bią wy­pełniaćsłowa lu­bią wy­pełniać us­tapus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta

Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści Są śla­dy stóp, za który­mi go­towi jes­teśmy iść przez pus­ty­nie i są na­macal­ne ręce, przez które nie chce­my zos­tać w oazie. Z cyk­lu po­wieści W sieci śmier­ci ni­ci z życia. Z cyk­lu po­wieści Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści Dobę uważamy za krótką i wielu blis­kim zaczy­na być przez to za da­leko do nas. Z cyk­lu po­wieści Niejed­no roz­sta­nie przy­wiera do nas na stałe. Z cyk­lu po­wieści