Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane.


pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
papużkapus­ty­niasercjak na cmen­tarzużycie grawerowanepus­ty­nia sercjak na cmen­tarzu życie

Widząc na cmen­tarzu siedzącą pod dużym og­ro­dowym pa­raso­lem ko­bietę za­dałam pytanie; A co Ty byś zro­bił, gdy­bym umarła? - sie­działbym w Twoim aucie i słuchał Two­jej ulu­bionej muzyki By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy.Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Czuję jak mi życie pus­tynnieje. Jak schną rze­ki dob­rych po­mysłów, jak dmie w oczy pył ze złych decyzji.A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym.Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą.