Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć.


py­tając-ko­goś-o ­mopoczu­cie-miej-świado­mość-te­go-że od­po­wiedź-nie zaw­sze-będzie-­ka-jaką-chciałbyś-usłyszeć
respirerpy­tającko­gośo sa­mopoczu­ciemiejświado­mośćte­goże od­po­wiedźnie zaw­szebędzieta­kajakąchciałbyśusłyszećpy­tając ko­gośko­goś o sa­mopoczu­ciemiej świado­mośćświado­mość te­goże od­po­wiedź nie zaw­szenie zaw­sze będziebędzie ta­kata­ka jakąjaką chciałbyśchciałbyś usłyszećpy­tając ko­goś o sa­mopoczu­ciemiej świado­mość te­goże od­po­wiedź nie zaw­sze będzienie zaw­sze będzie ta­kabędzie ta­ka jakąta­ka jaką chciałbyśjaką chciałbyś usłyszećże od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­kanie zaw­sze będzie ta­ka jakąbędzie ta­ka jaką chciałbyśta­ka jaką chciałbyś usłyszećże od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jakąnie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyśbędzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć

Dob­rze jest wie­rzyć w Bo­ga, bo zaw­sze ma się świado­mość że nie mówi się tyl­ko do siebie, ale do ko­goś tam w górze i że zos­ta­niemy wysłuchani... -NightHuntress
dob­rze-jest wie­rzyć-w bo­ga-bo zaw­sze- ę-świado­mość-że nie mówi ę-tyl­ko-do siebie-ale-do ko­goś-tam-w górze
Świat to skom­pli­kowa­ne miej­sce o trud­nych re­gułach, gdzie każdy gra taką rolę, jaką wyz­naczył mu los. I nie zaw­sze można wybierać. -Arturo Pérez-Reverte
Świat-to skom­pli­kowa­ne-miej­sce-o trud­nych-re­gułach-gdzie-każdy-gra-taką-rolę-jaką-wyz­naczył-mu los-i nie zaw­sze-można
Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci