Py­tam czy to sen złotem chce mus­kać twarze, gdy szept liże dzień...


py­tam-czy-to sen-złotem-chce-mus­kać-twarze-gdy-szept-liże-dzień
papużkapy­tamczyto senzłotemchcemus­kaćtwarzegdyszeptliżedzieńpy­tam czyczy to sento sen złotemzłotem chcechce mus­kaćmus­kać twarzegdy szeptszept liżeliże dzieńpy­tam czy to senczy to sen złotemto sen złotem chcezłotem chce mus­kaćchce mus­kać twarzegdy szept liżeszept liże dzieńpy­tam czy to sen złotemczy to sen złotem chceto sen złotem chce mus­kaćzłotem chce mus­kać twarzegdy szept liże dzieńpy­tam czy to sen złotem chceczy to sen złotem chce mus­kaćto sen złotem chce mus­kać twarze

Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień.przy­cup­nij delikatnie poz­naj milczenie bo nie na zamówienie ro­biona pobudka jeszcze w ok­nie ptaki i ziewający poranek lek­ko niem­ra­wy dzień budzi spojrzenie gdy nat­chniona tworzę myślą umysł ciało czy­niąc sen na jawie wyt­rzy­maj jeszcze chwilkę po­kochaj ciszę i noś ją na ustach chcę słyszeć twój oddech a na krok od serca je­go melodię...wyśnij swój sen krocząc drogą życie gdzieś i nigdzie w przeznaczenie świt słońcem roz­dziera kotarę noc­ny czerń ot­wierasz oczy czy aby na pew­no ? a gdy­by to był sen nie, nie twój gdy­by to był sen in­ne­go ? powiesz, po­wiesz że majaczę zużywam słowa tar­gając zda­nia na pół połama­nymi literami za­pełniam strofy nim za­pad­nie noc i zam­kniesz oczy by śnić czy na pew­no ? Niezapomniana Prze­budze­nie- żyć chce się Piękny dzień jak sen K.A.Sz. 11.02.2016r.Splo­tem tęsknień sen, świeżą raną wi­tać chce, znów nie­chciany dzień.  między gałązka­mi tańczą w/dźwięczny/ świer­got za ok­nem wschód czer­wień ze złotem mienią urzecze­ni pochwycą w dłonie promyki po­darują so­bie na zielo­nym dy­wanie śniada­nie z pragnień upo­jeni wo­nią kwiecis­tych łąk deszcz po­całunków muska to nie sen no­wy dzień ra­dość sieje Krys­ty­na A.Sz. 24.05.2016r.