Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? 


py­tam-głośno-whe­re's-my future-szu­kam-w spod­niach-i surducie-w-pra­wym-bu­cie-w ­wym-bucie-szu­kam-future-szu­kam-future-szu­kam
smoky bluepy­tamgłośnowhe­re'smy futureszu­kamw spod­niachi surduciepra­wymbu­ciew le­wymbuciefutureżwa­wodzi­koprędkonazwętenczashmmudrękąrękąszpe­rampo kieszeniachbyłagdzieśa jużjejnie mafu­ture howto ele­vatemyself py­tam głośnogłośno whe­re'swhe­re's my futureszu­kam w spod­niachw spod­niach i surduciei surducie ww pra­wympra­wym bu­ciew le­wym buciebucie szu­kamszu­kam futureszu­kam futureszu­kam żwa­woprędko nazwęnazwę tenten czasudręką rękąręką szpe­ramszpe­ram po kieszeniachpo kieszeniach byłabyła gdzieśa już jejjej nie manie ma fu­ture how to ele­vatepy­tam głośno whe­re'sgłośno whe­re's my futureszu­kam w spod­niach i surduciew spod­niach i surducie wi surducie w pra­wymw pra­wym bu­ciew le­wym bucie szu­kambucie szu­kam futureprędko nazwę tennazwę ten czasudręką ręką szpe­ramręką szpe­ram po kieszeniachszpe­ram po kieszeniach byłapo kieszeniach była gdzieśa już jej nie majej nie ma fu­ture

We włas­nym świecie Za­gubiony jes­tem ja Szu­kam ra­ju tam  -matijah
we włas­nym-świecie-za­gubiony-jes­tem-ja-szu­kam-ra­ju-tam