Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....


py­tasz-cze­go-chcę-od ciebie-myśłam-że jes­teś-na ty­-in­te­ligen­tny-by ę-do­myślić-nie wzięłam-pop­rawki
agnimpy­taszcze­gochcęod ciebiemyślałamże jes­teśna ty­lein­te­ligen­tnyby siędo­myślićnie wzięłampop­rawkina to że jes­teśfa­cetemwam wszys­tkotrze­bapo­wie­dziećwprostwięcmówięnie takto miałowyglądaćjeślidlaciebiejest ok to dziw­naspra­wamniemiłośćsza­cuneki kocha­niewyglądainaczejpy­tasz cze­gocze­go chcęchcę od ciebiemyślałam że jes­teśże jes­teś na ty­lena ty­le in­te­ligen­tnyin­te­ligen­tny by sięby się do­myślićnie wzięłam pop­rawkipop­rawki na to że jes­teśna to że jes­teś fa­cetemfa­cetem wam wszys­tkowam wszys­tko trze­batrze­ba po­wie­dziećpo­wie­dzieć wprostwprost więcwięc mówięmówię nie taknie tak to miałoto miało wyglądaćjeśli dladla ciebieciebie jest ok to dziw­najest ok to dziw­na spra­wadla mniemnie miłośćmiłość sza­cuneksza­cunek i kocha­niei kocha­nie wyglądawygląda inaczejpy­tasz cze­go chcęcze­go chcę od ciebiemyślałam że jes­teś na ty­leże jes­teś na ty­le in­te­ligen­tnyna ty­le in­te­ligen­tny by sięin­te­ligen­tny by się do­myślićnie wzięłam pop­rawki na to że jes­teśpop­rawki na to że jes­teś fa­cetemna to że jes­teś fa­cetem wam wszys­tkofa­cetem wam wszys­tko trze­bawam wszys­tko trze­ba po­wie­dziećtrze­ba po­wie­dzieć wprostpo­wie­dzieć wprost więcwprost więc mówięwięc mówię nie takmówię nie tak to miałonie tak to miało wyglądaćjeśli dla ciebiedla ciebie jest ok to dziw­naciebie jest ok to dziw­na spra­wadla mnie miłośćmnie miłość sza­cunekmiłość sza­cunek i kocha­niesza­cunek i kocha­nie wyglądai kocha­nie wygląda inaczej

Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze  -Intryga
dla-nich-jes­teś-ze­rem-a-dla-mnie-jes­teś-kimś-kto-pot­ra­fi-zrozumieć-po­cie­szyć-przy­tulić-i po­wie­dzieć-że-jut­ro-wszys­tko