Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy.


pycha-łych-po­lega-na ągłym-mówieniu-o so­bie-­mym-pycha-wiel­kich-na niemówieniu-o so­bie-nigdy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)pychamałychpo­legana ciągłymmówieniuo so­biesa­mympychawiel­kichna niemówieniunigdypycha małychmałych po­legapo­lega na ciągłymna ciągłym mówieniumówieniu o so­bieo so­bie sa­mympycha wiel­kichwiel­kich na niemówieniuna niemówieniu o so­bieo so­bie nigdypycha małych po­legamałych po­lega na ciągłympo­lega na ciągłym mówieniuna ciągłym mówieniu o so­biemówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniuwiel­kich na niemówieniu o so­biena niemówieniu o so­bie nigdypycha małych po­lega na ciągłymmałych po­lega na ciągłym mówieniupo­lega na ciągłym mówieniu o so­biena ciągłym mówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniu o so­biewiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdypycha małych po­lega na ciągłym mówieniumałych po­lega na ciągłym mówieniu o so­biepo­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy

Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.Pycha- kruk, który uniemożli­wia widze­nia świata a męczy ciągłym wi­dokiem nas samych...Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo.Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków.Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie.Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą..