Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy.


pycha-łych-po­lega-na ągłym-mówieniu-o so­bie-­mym-pycha-wiel­kich-na niemówieniu-o so­bie-nigdy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)pychamałychpo­legana ciągłymmówieniuo so­biesa­mympychawiel­kichna niemówieniunigdypycha małychmałych po­legapo­lega na ciągłymna ciągłym mówieniumówieniu o so­bieo so­bie sa­mympycha wiel­kichwiel­kich na niemówieniuna niemówieniu o so­bieo so­bie nigdypycha małych po­legamałych po­lega na ciągłympo­lega na ciągłym mówieniuna ciągłym mówieniu o so­biemówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniuwiel­kich na niemówieniu o so­biena niemówieniu o so­bie nigdypycha małych po­lega na ciągłymmałych po­lega na ciągłym mówieniupo­lega na ciągłym mówieniu o so­biena ciągłym mówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniu o so­biewiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdypycha małych po­lega na ciągłym mówieniumałych po­lega na ciągłym mówieniu o so­biepo­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mympycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy

Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Pycha- kruk, który uniemożli­wia widze­nia świata a męczy ciągłym wi­dokiem nas samych... -Emmanuel
pycha-kruk-który-uniemożli­wia-widze­nia-świata-a męczy-ągłym-wi­dokiem-nas-samych
Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo. -Solon
bo­gac­two-rodzi-prze­syt-z prze­sytu-zaś-bie­rze-początek-pycha-i zuchwalstwo
Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą.. -AnDree
nie­szczęścia-spa­dają-na ludzi-wiel­kich-ducho­wo-bo bóg-wie-że so­bie-poradzą