Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.


pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
wolterpychamałychpoleganatymabysobieniemówićnigdypychawielkichwciążsobiepycha małychmałych polegapolega nana tymaby oo sobiesobie nienie mówićmówić nigdypycha wielkichwielkichmówićmówić wciążwciąż oo sobiepycha małych polegamałych polega napolega na tymaby o sobieo sobie niesobie nie mówićnie mówić nigdypycha wielkichmówić wciążmówić wciąż owciąż o sobiepycha małych polega namałych polega na tymaby o sobie nieo sobie nie mówićsobie nie mówić nigdymówić wciąż omówić wciąż o sobiepycha małych polega na tymaby o sobie nie mówićo sobie nie mówić nigdymówić wciąż o sobie

Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy.Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie.Jeśli nie star­czy nam sił, aby mil­czeć, możemy mówić tyl­ko o sobie.Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale.