Pycha op­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności.


pycha-op­­-nas-na każdym-stop­niu-sprawnoś
jerzy zawieyskipychaop­la­tanasna każdymstop­niusprawnościpycha op­la­taop­la­ta nasnas na każdymna każdym stop­niustop­niu sprawnościpycha op­la­ta nasop­la­ta nas na każdymnas na każdym stop­niuna każdym stop­niu sprawnościpycha op­la­ta nas na każdymop­la­ta nas na każdym stop­niunas na każdym stop­niu sprawnościpycha op­la­ta nas na każdym stop­niuop­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności

Kto kocha mi­ty, jest w ja­kimś stop­niu filozofem.Nieuf­ność, chro­ni w pra­wie ta­kim sa­mym stop­niu, co rujnuje.W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą.– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.