Pyszałkowie, osławieni i wzgardzeni przez wszystkie niewiasty, uchodzą nie mniej za mężczyzn cieszących się ich względami.


pyszałkowie-osławieni-i-wzgardzeni-przez-wszystkie-niewiasty-uchodzą-nie-mniej-za-mężczyzn-cieszących-ę-ich-względami
stephanie - felicite de genlispyszałkowieosławieniwzgardzeniprzezwszystkieniewiastyuchodząniemniejzamężczyzncieszącychsięichwzględamiosławieni ii wzgardzeniwzgardzeni przezprzez wszystkiewszystkie niewiastyuchodzą nienie mniejmniej zaza mężczyznmężczyzn cieszącychcieszących sięsię ichich względamiosławieni i wzgardzenii wzgardzeni przezwzgardzeni przez wszystkieprzez wszystkie niewiastyuchodzą nie mniejnie mniej zamniej za mężczyznza mężczyzn cieszącychmężczyzn cieszących sięcieszących się ichsię ich względamiosławieni i wzgardzeni przezi wzgardzeni przez wszystkiewzgardzeni przez wszystkie niewiastyuchodzą nie mniej zanie mniej za mężczyznmniej za mężczyzn cieszącychza mężczyzn cieszących sięmężczyzn cieszących się ichcieszących się ich względamiosławieni i wzgardzeni przez wszystkiei wzgardzeni przez wszystkie niewiastyuchodzą nie mniej za mężczyznnie mniej za mężczyzn cieszącychmniej za mężczyzn cieszących sięza mężczyzn cieszących się ichmężczyzn cieszących się ich względami

Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości.Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił.Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać.