Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią.


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
krecia pataczkównapytająckobietędrogękońcuzbłądziszrazemniąpytając kobietękobietę oo drogęw końcukońcu zbłądziszzbłądzisz razemrazem zpytając kobietę okobietę o drogęw końcu zbłądziszkońcu zbłądzisz razemzbłądzisz razem zrazem z niąpytając kobietę o drogęw końcu zbłądzisz razemkońcu zbłądzisz razem zzbłądzisz razem z niąw końcu zbłądzisz razem zkońcu zbłądzisz razem z nią

Chęć pos­ma­kowa­nia mydła jest porówny­wal­nym błędem do wkłada­nia w us­ta kłamstw. Za­nim się zo­rien­tu­jesz zacznie się pienić, mienić i mnożyć aż w końcu stra­cisz całko­witą kon­trolę nad tym, co dzieje się w two­jej ja­mie ustnej. Iro­nią owej sy­tuac­ji jest jej za­kończe­nie, gdyż naj­większe zażeno­wanie własną głupotą i za­razem og­romną ulgę poczu­jesz do­piero wte­dy, gdy Ci to wszys­tko zacznie wychodzić uszami.Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu.Kto odda się cały jednej wielkiej czy małej sprawie, w dodatku sprawie beznadziejnej, ten musi umrzeć w końcu za nią albo też przez nią.Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami.Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas.Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.