Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.


pytam-ja-czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-czy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być
erazm z rotterdamupytamjaczymożekochaćkogośtenktosamsiebieniecierpiczyżyćzgodzieinnymizesobąjestniezgodnybyćkomuśmiłydlaprzykryuciążliwymyślężetakbędzietwierdziłniktchybaodsamejgłupotybyłbygłupszypytam jaczy możemoże kochaćkochać kogośkogoś tenkto samsam siebiesiebie nienie cierpiczy możemoże żyćw zgodziezgodzie zz innymikto samsam zeze sobąsobą jestjest niezgodnyczy możemoże byćbyć komuśkomuś miłykto samsam dladla siebiesiebie jestjest przykryprzykry ii uciążliwyże taktak nienie będziebędzie twierdziłtwierdził niktchyba żeże odod samejsamej głupotygłupoty byłbybyłby głupszyczy może kochaćmoże kochać kogośkochać kogoś tenkto sam siebiesam siebie niesiebie nie cierpiczy może żyćmoże żyć wżyć w zgodziew zgodzie zzgodzie z innymikto sam zesam ze sobąze sobą jestsobą jest niezgodnyczy może byćmoże być komuśbyć komuś miłykto sam dlasam dla siebiedla siebie jestsiebie jest przykryjest przykry iprzykry i uciążliwyże tak nietak nie będzienie będzie twierdziłbędzie twierdził niktchyba że odże od samejod samej głupotysamej głupoty byłbygłupoty byłby głupszy

Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu
czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. -Augustyn Św
człowiek-tak-jak-nie-może-sam-siebie-stworzyć-tak-nie-może-sam-siebie-uszczęśliwić
Sam de­cydu­jesz czy żyć krótko, a in­tensyw­nie, czy może długo, ale pasywnie. -Papużka
sam-de­cydu­jesz-czy-żyć-krótko-a in­tensyw­nie-czy-może-długo-ale-pasywnie