Róźni­ca między wielbłądem i człowiekiem - wielbłąd może pra­cować przez tydzień nie pijąc; człowiek może przez tydzień pić nie pracując.


róź­ca-między-wielbłądem-i człowiekiem- wielbłąd-może-pra­cować-przez-tydzień-nie pijąc-człowiek-może-przez-tydzień-pić
julian tuwimróźni­camiędzywielbłądemi człowiekiem wielbłądmożepra­cowaćprzeztydzieńnie pijącczłowiekpićnie pracującróźni­ca międzymiędzy wielbłądemwielbłądem i człowiekiem wielbłąd możemoże pra­cowaćpra­cować przezprzez tydzieńtydzień nie pijącczłowiek możemoże przezprzez tydzieńtydzień pićpić nie pracującróźni­ca między wielbłądemmiędzy wielbłądem i człowiekiem wielbłąd może pra­cowaćmoże pra­cować przezpra­cować przez tydzieńprzez tydzień nie pijącczłowiek może przezmoże przez tydzieńprzez tydzień pićtydzień pić nie pracującróźni­ca między wielbłądem i człowiekiem wielbłąd może pra­cować przezmoże pra­cować przez tydzieńpra­cować przez tydzień nie pijącczłowiek może przez tydzieńmoże przez tydzień pićprzez tydzień pić nie pracując wielbłąd może pra­cować przez tydzieńmoże pra­cować przez tydzień nie pijącczłowiek może przez tydzień pićmoże przez tydzień pić nie pracując

- Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością? Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce.Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście.