Różni­ce spra­wiały,że wy­dawał się jeszcze bar­dziej fascynujący...


róż­-spra­wiałyże-wy­dawał ę-jeszcze-bar­dziej-fascynujący
anjaróżni­cespra­wiałyżewy­dawał sięjeszczebar­dziejfascynującywy­dawał się jeszczejeszcze bar­dziejbar­dziej fascynującywy­dawał się jeszcze bar­dziejjeszcze bar­dziej fascynującywy­dawał się jeszcze bar­dziej fascynujący

Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Czym różni się blacha­ra od samochodu? Jest bar­dziej wyklepana...Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni.Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat.