Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.


róż­ca-między-praw­dzi­wymi-a za­fałszo­wany­mi-wspom­nieniami-jest ­ka-jak w przy­pad­ku-biżute­rii-to fałszy­we-klej­no­ty
salvador dalíróżni­camiędzypraw­dzi­wymia za­fałszo­wany­miwspom­nieniamijest ta­kajak w przy­pad­kubiżute­riito fałszy­weklej­no­tywyglądająna praw­dzi­webar­dziejbłyszcząróżni­ca międzymiędzy praw­dzi­wymipraw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mia za­fałszo­wany­mi wspom­nieniamiwspom­nieniami jest ta­kajak w przy­pad­ku biżute­riito fałszy­we klej­no­tyklej­no­ty wyglądająwyglądają na praw­dzi­webar­dziej błyszcząróżni­ca między praw­dzi­wymimiędzy praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mipraw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniamia za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­kato fałszy­we klej­no­ty wyglądająklej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we

praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne.Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice.Je­dyna różni­ca między mną a sur­realis­ta­mi jest ta­ka, że to właśnie ja jes­tem praw­dzi­wym surrealistą.Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa.