*** Różane kwiecie nie tyl­ko oko syci. Nek­tar miłości.  


różane-kwiecie-nie-tyl­ko-oko-syci-nek­tar-miłoś- 
papużkaróżanekwiecienietyl­kookosycinek­tarmiłości *** różaneróżane kwieciekwiecie nienie tyl­kotyl­ko okooko sycinek­tar miłości*** różane kwiecieróżane kwiecie niekwiecie nie tyl­konie tyl­ko okotyl­ko oko syci*** różane kwiecie nieróżane kwiecie nie tyl­kokwiecie nie tyl­ko okonie tyl­ko oko syci*** różane kwiecie nie tyl­koróżane kwiecie nie tyl­ko okokwiecie nie tyl­ko oko syci

Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Nie na wszys­tkich wy­ciągniętych dłoniach trze­ba złożyć swo­je życie. Na niektórych wys­tar­czy boche­nek chle­ba. Z cyk­lu po­wieści Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r.Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią.Mój aniele Mo­ja miłości Naj­wspa­nial­szy kwiecie Mo­ja os­to­jo Diab­li­co Na­miętna kochan­ko Su­kubie De­likat­na is­to­to Tak wrażli­wa Por­ce­lano­wa lalko Kruczoczar­na piękności Brązo­wooka Tyś jest mi je­dynym cze­go pragnę W słod­kim uniesieniu Wy­mienianych smaków Próbu­je egzo­tycznych owoców Za­pom­nianych przez język Za każdym razem Przy­jem­nie słod­kich i kwaśnych Pobudzający Prag­nienie ugaszający Nek­tar życia