Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany.


róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany
amorekróżeto pięknekwiatyleczkłującza­dająra­nytak cier­piczłowiekktórykochanie jest wza­jem­niekochanyróże to piękneto piękne kwiatylecz kłująckłując za­dająza­dają ra­nytak cier­pi człowiekczłowiek któryktóry kochakocha leczlecz nie jest wza­jem­nienie jest wza­jem­nie kochanyróże to piękne kwiatylecz kłując za­dająkłując za­dają ra­nytak cier­pi człowiek któryczłowiek który kochaktóry kocha leczkocha lecz nie jest wza­jem­nielecz nie jest wza­jem­nie kochanylecz kłując za­dają ra­nytak cier­pi człowiek który kochaczłowiek który kocha leczktóry kocha lecz nie jest wza­jem­niekocha lecz nie jest wza­jem­nie kochanytak cier­pi człowiek który kocha leczczłowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­niektóry kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany

Miłość piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany.Przy­jaźń jest naj­de­likat­niej­szym kwiatem, który roz­wi­ja się z wza­jem­nych kon­taktów między­ludzkich. Jeżeli nie dba­my o niego cier­pli­wie i nies­trudze­nie, więdnie i usycha, za­nim ot­worzy wszys­tkie swo­je pączki.Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.- Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze...Is­tnieją ko­biety, które nie są piękne, lecz tyl­ko tak wyglądają.Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość.