Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany.


róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany
amorekróżeto pięknekwiatyleczkłującza­dająra­nytak cier­piczłowiekktórykochanie jest wza­jem­niekochanyróże to piękneto piękne kwiatylecz kłująckłując za­dająza­dają ra­nytak cier­pi człowiekczłowiek któryktóry kochakocha leczlecz nie jest wza­jem­nienie jest wza­jem­nie kochanyróże to piękne kwiatylecz kłując za­dająkłując za­dają ra­nytak cier­pi człowiek któryczłowiek który kochaktóry kocha leczkocha lecz nie jest wza­jem­nielecz nie jest wza­jem­nie kochanylecz kłując za­dają ra­nytak cier­pi człowiek który kochaczłowiek który kocha leczktóry kocha lecz nie jest wza­jem­niekocha lecz nie jest wza­jem­nie kochanytak cier­pi człowiek który kocha leczczłowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­niektóry kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany

Miłość piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany. -Anonim
miłość-piękna-lecz-skuta-w-kajdany-bo-człowiek-kocha-a-nie-wie-czy-jest-kochany
Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć
Is­tnieją ko­biety, które nie są piękne, lecz tyl­ko tak wyglądają. -Karl Kraus
is­tnieją-ko­biety-które-nie są piękne-lecz-tyl­ko-tak-wyglądają
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość