Różnica między Demokracją a Dyktaturą jest taka, że w Demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy; w Dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie.


różnica-między-demokracją-a-dyktaturą-jest-taka-że-w-demokracji-najpierw-ę-głosuje-a-potem-dostaje-rozkazy-w-dyktaturze-nie-marnuje-ę-czasu
charles bukowskiróżnicamiędzydemokracjądyktaturąjesttakażedemokracjinajpierwsięgłosujepotemdostajerozkazydyktaturzeniemarnujeczasunagłosowanieróżnica międzymiędzy demokracjądyktaturą jestjest takaw demokracjidemokracji najpierwnajpierw sięsię głosujepotem dostajedostaje rozkazyw dyktaturzedyktaturze nienie marnujemarnuje sięsię czasuczasu nana głosowanieróżnica między demokracjądemokracją a dyktaturąa dyktaturą jestdyktaturą jest takaże w demokracjiw demokracji najpierwdemokracji najpierw sięnajpierw się głosujea potem dostajepotem dostaje rozkazyw dyktaturze niedyktaturze nie marnujenie marnuje sięmarnuje się czasusię czasu naczasu na głosowanie

Cała różnica między komedią a trajedią jest ta, że w komedii amant bierze kochankę, czasem nawet z posagiem, a w tragedii nigdy jej nie dostaje. -Alojzy Żółkowski
cała-różnica-między-komedią-a-trajedią-jest-że-w-komedii-amant-bierze-kochankę-czasem-nawet-z-posagiem-a-w-tragedii-nigdy-jej-nie-dostaje
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu. -William Somerset Maugham
różnica-między-kochankiem-a-kochanką-polega-na-tym-że-kobieta-potrafi-kochać-całymi-dniami-mężczyzna-zaś-tylko-od-czasu-do-czasu
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem