Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami.


różnica-między-nauczycielem-a-filozofem-polega-na-tym-że-nauczycielowi-wydaje-ę-że-wie-mnóstwo-rzeczy-które-stara-ę-wtłoczyć-uczniom-do
jostein gaarderróżnicamiędzynauczycielemfilozofempoleganatymżenauczycielowiwydajesięwiemnóstworzeczyktórestarasięwtłoczyćuczniomdogłowyfilozofpróbujeznaleźćodpowiedźpytaniawspólnieuczniamiróżnica międzymiędzy nauczycielemfilozofem polegapolega nana tymże nauczycielowinauczycielowi wydajewydaje sięże wiewie mnóstwomnóstwo rzeczyktóre starastara sięsię wtłoczyćwtłoczyć uczniomuczniom dodo głowyfilozof próbujepróbuje znaleźćznaleźć odpowiedźodpowiedź nana pytaniapytania wspólniewspólnie zz uczniamiróżnica między nauczycielemnauczycielem a filozofema filozofem polegafilozofem polega napolega na tymże nauczycielowi wydajenauczycielowi wydaje sięże wie mnóstwowie mnóstwo rzeczyktóre stara sięstara się wtłoczyćsię wtłoczyć uczniomwtłoczyć uczniom douczniom do głowya filozof próbujefilozof próbuje znaleźćpróbuje znaleźć odpowiedźznaleźć odpowiedź naodpowiedź na pytaniana pytania wspólniepytania wspólnie zwspólnie z uczniami

Granice naszego słuchu. Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć odpowiedź.Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości.Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą.Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany.Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przeszłość - grzesznik zaś przyszłość.