Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną.


różnica-pomiędzy-łą-narodu-a-jednostki-jest-tak-ogromna-że-wystarczy-by-naród-z-bliska-ogarnął-ulubieńca-swym-ciepłem-co-będzie-dla-niego
franz kafkaróżnicapomiędzysiłąnarodujednostkijesttakogromnażewystarczybynaródbliskaogarnąłulubieńcaswymciepłemcobędziedlaniegodostatecznąochronąróżnica pomiędzypomiędzy siłąsiłą narodujednostki jestjest taktak ogromnaże wystarczyby naródnaród zz bliskabliska ogarnąłogarnął ulubieńcaulubieńca swymswym ciepłemco będziebędzie dladla niegoniego dostatecznądostateczną ochronąróżnica pomiędzy siłąpomiędzy siłą narodunarodu a jednostkia jednostki jestjednostki jest takjest tak ogromnaby naród znaród z bliskaz bliska ogarnąłbliska ogarnął ulubieńcaogarnął ulubieńca swymulubieńca swym ciepłemco będzie dlabędzie dla niegodla niego dostatecznąniego dostateczną ochroną

Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością.'' Ki­lomet­ry po­każą Ci ile tak nap­rawdę ona dla Ciebie znaczy'' - przy­pom­niał so­bie słowa mat­ki i ogarnął go tak wiel­ki smu­tek, że nie wie­dział czy jeszcze kiedyś będzie z nim dobrze...Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice.Obudzenie narodu rzymskiego, trwającego w odrętwieniu przez wiele wieków niewoli, taki będzie plon waszych zwycięstw. - motywacja dla żołnierzy.