Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie.


równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie
margaret mitchellrówniedob­rzemożnaza­robićna upad­kucy­wili­zac­jico na jejbudowierównie dob­rzedob­rze możnamożna za­robićza­robić na upad­kuna upad­ku cy­wili­zac­jico na jej budowierównie dob­rze możnadob­rze można za­robićmożna za­robić na upad­kuza­robić na upad­ku cy­wili­zac­jirównie dob­rze można za­robićdob­rze można za­robić na upad­kumożna za­robić na upad­ku cy­wili­zac­jirównie dob­rze można za­robić na upad­kudob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji

Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki.Poczyt­ność w równej mie­rze za­leży od dob­ro­wol­ne­go pod­da­wania się ska­li glo­bali­zac­ji jak i od zniewo­lenia jej skalą z se­rii siat­ki kartograficzne Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób.W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru.